دوره آموزشی فن بیان و اجرا در اماکن عمومی

۲۵ فروردین ۱۳۹۸

دوره آموزشی فن بیان و اجرا در اماکن عمومی،تفرجگاه ها و سواحل
(بصورت تئوری و گارگاهی)
همراه با اعطای گواهی پایان دوره