درآمدی بر چیستی، چرایی و چگونگی توسعۀ علوم اسلامی

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
دکتر سلیمان خاکبان
درآمدی بر چیستی، چرایی و چگونگی توسعۀ علوم اسلامی
پژوهشی از دکتر سلیمان خاکبان
دکترای فلسفه تطبیقی و پژوهشگر مهندسی اجتماعی با گرایش اسلامی، استادیار گروه معارف دانشگاه قم

(دانلود) درآمدی بر چیستی، چرایی و چگونگی توسعۀ علوم اسلامی