حاج آقا شما و سوارکاری؟!

۱۷ فروردین ۱۳۹۷
سلسله خاطرات تبلیغ دین در ساحل

سلسله خاطرات تبلیغ دین در ساحل
قسمت نهم:

یکی از تفریحات کنار سواحل مازندران اسب سواری است؛ تفریح خوب و مفرحی که اسلام در کنار دو ورزش شنا و تیراندازی به آن هم توصیه کرده است.
دوستان عزیز سوارکار کنار ساحل لطفی به ما دارند و طی این مدت دو سه سال هر وقت فرصت مناسبی باشد کم و بیش با من سوارکاری تمرین می کنند.
چند وقت پیش با همان لباس طلبگی که بر تن داشتم سوار بر اسب شدم و کمی سوارکاری انجام دادم، نگاه مردم کنار ساحل به من دوخته شده بود. واکنش هایشان متفاوت بود، از کف و سوت و هورا تا حاج آقا بپا نیفتی از اسب.
بعد چند دقیقه سوار کاری خواستم از اسب پیاده شوم که مرد نسبتاً میانسالی همراه خانواده اش زیلو به دست در حال خارج شدن از ساحل رو به من کرد و گفت:
حاج آقا شما و اسب سواری؟ زشته حاجی …
از سوالش خنده ام گرفت
گفتم کنار ساحل که میاییم می گویید حاجی شما و دریا؟
جنگل وپارک که می رویم تعجب می کنید
سینما اگر برویم تعجب می کنید
گفتم حدیث ثواب داشتن نگاه به آب و دریا را ما برای مردم می خوانیم
حدیث توصیه پیامبر به سوار کاری را ما بر منابر به مردم گفتیم
آن وقت خودمان وقتی به این احادیث عمل می کنیم جای تعجب دارد؟
نمی دانم مقصر این نوع نگاه مردم به ما طلبه ها خودمان بودیم یا …

 

به قلم: سید مرتضی پورعلی