اجرای دوره ی آموزشی در بندرعباس

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

این دوره تحت عنوان اجرای برنامه های دینی و شاد در سواحل و تفرجگاه ها شکل گرفت

ب گزارش خبرگزاری نسیم مهر

اجرایی دیگر

توسط اعضای موسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله عجل الله

در سواحل بندر عباس برگزار شد.

این مراسم به سفارش

ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر کشور

بصورت دوره ای آموزشی طی دو روز،

تحت عنوان اجرای برنامه های دینی و شاد

در سواحل و تفرجگاه ها ،

برای طلاب این استان برگزار گردید.